....

We are Color Passport. Nice to meet you.

Color is what we do. We breathe color every day. Our international multi-disciplinary team of color experts and researchers work for the finest companies, brand owners and agencies in the world. Our clients understand that the right colors sell more and have an enormous impact on the results and well-being within their company. Our Color Passport System is changing the way professionals understand and work with color all over the world.  We create success stories with color. 

..

Wij zijn Color Passport. Nice to meet you.

Kleur is wat wij doen. Het is onze zuurstof en onze passie. Ons internationale en multidisciplinaire team van kleurexperten en onderzoekers werkt voor de voornaamste bedrijven, merkeigenaren en agentschappen ter wereld. Onze klanten begrijpen dat de juiste kleurkeuzes leiden tot een betere verkoop en een enorme invloed hebben op de resultaten en het welzijn binnen hun bedrijf. Het Color Passport Systeem brengt een verandering teweeg in de manier waarop professionelen over de hele wereld met kleur omgaan. Wij creëren succesverhalen met kleur.

....

 

....

COLOR ADDICTS SINCE 1995

With over 20 years of experience and an international team covering the most diverse color disciplines, we can say that we truly love color. Our mission is to help companies and professionals understand the impact of color and work with their teams to make the right color & design choices. We create measurable results. It is time to take color seriously!

..

IN DE BAN VAN KLEUR SINDS 1995

Met meer dan 20 jaar ervaring en een internationaal team dat de meest uiteenlopende kleurdisciplines bestrijkt, kunnen we gerust zeggen dat kleur onze passie is. Het is onze missie om bedrijven en professionelen te duiden op de impact  en het belang van kleur en om samen voor of met hun teams de juiste kleur- & design keuzes te maken. Wij beloven meetbare resultaten. Het is hoog tijd om kleur serieus te nemen! 

....

....

COLOR & DESIGN STUDIOS

Our Color & Design Studios combine the best of both worlds. All of our color expertise is put into practice by our in-house teams of designers and product developers with a clear focus on color, semantics, trends and design. We also work in close cooperation with other design agencies when it comes to color strategy and choices.

..

COLOR & DESIGN STUDIOS

Onze Color & Design Studios combineren het beste van beide werelden. Onze kleurenexpertise wordt in de praktijk gebracht door onze interne teams van designers en productontwikkelaars met een duidelijke focus op kleur, semantiek, trends en design. Wij werken nauw samen met andere design- en communicatie agentschappen wanneer het neerkomt op kleurstrategie en -keuzes. 

....

....

COLOR NAVIGATION SYSTEM

Guessing colors is history. The ground-breaking and patented Color Passport System is the result of over 20 years of research and development as well as in-depth study on how color and our brain interact. All 10.000 CPS colors have a passport predicting the impact on different types of consumers, geographical areas and specific use or application.

..

COLOR NAVIGATION SYSTEM

Kleuren gissen behoort tot het verleden. Het baanbrekende en gepatenteerde Color Passport System is het resultaat van meer dan 20 jaar onderzoek en ontwikkeling en gebaseerd op een studie over hoe kleur en onze hersenen interageren. Alle 10.000 CPS kleuren hebben een uniek paspoort dat belangrijke informatie bevat over welk type consument die kleur aanspreekt en voor welk geografisch gebied en toepassing het geschikt is. 

....

 

....

TIMELABPS_ TREND TEAM

Timelabps_ is our Trend and Innovation team with over 30 years of international experience. We spark discussion and help you reach the mindset to adapt to change in a fast-revolving world. We interpret the evolution of key trends and colors and apply them directly to your company’s needs. Discover how we can prepare your company for the new hybrid world.

..

TIMELABPS_ TREND TEAM

Timelabps_ is ons Trend- en Innovatie team met meer dan 30 jaar aan internationale ervaring. We wakkeren de discussie aan en helpen u te reflecteren over onze snel evoluerende wereld. We interpreteren de evolutie van de belangrijkste trends en kleuren en passen ze meteen toe op de behoeften van uw bedrijf. Ontdek hoe we uw bedrijf kunnen voorbereiden op de nieuwe hybride wereld. 

....

....

TRAINING & WORKSHOPS

The Color Passport System workshops are organized for in-house teams or for individuals. They are adapted to different industries such as architecture & interior design, design & development and digital media. We also offer courses to develop general and specific color skills such as Understanding Color, Color Psychology, Color Management and Color Reproduction.

..

TRAINING & WORKSHOPS

De Color Passport System workshops worden georganiseerd voor zowel interne teams als voor individuen. Ze worden aangepast aan de verschillende industrieën zoals architectuur & interieurontwerp, design & development en digitale media. Wij bieden ook cursussen aan om specifieke vaardigheden zoals het begrijpen van kleur, kleurenpsychologie, color management en het reproduceren van kleuren onder de knie te krijgen.

.... 

....

COLOR PASSPORT INSTITUTE

The Color Passport Institute was founded in 1995 by Ing. Luc Van Renterghem. Together with his research team, Van Renterghem examined how our brain interacts with color. They developed the patented Color Passport System and are considered an authority when it comes to color and color psychology. The institute works closely with universities and color experts in the entire world and is member of different color related organizations.

..

COLOR PASSPORT INSTITUUT

Het Color Passport Instituut werd in 1995 opgericht door ingenieur Luc Van Renterghem. Samen met zijn team onderzocht hij hoe onze hersenen kleur en beelden interpreteren. Zij ontwikkelden het gepatenteerde Color Passport Systeem en worden beschouwd als een autoriteit op het gebied van kleur en kleurenpsychologie. Het Instituut werkt nauw samen met universiteiten en kleurexperten. Color Passport is ook lid van internationale kleurorganisaties.

....

 

....

Our core expertise industries

..

Onze kern expertise industrieën

....

 

....

Our clients & references

..

Onze klanten & referenties

....

 
....
Although some people in the company were hesitating to change, we have to admit that the new color packaging concept developed by Color Passport System has had an immediate and unprecedented effect on our international sales with great and unexpected customer and consumer feedback.
..
Hoewel sommige mensen in het bedrijf niet meteen pro verandering waren, moeten we toegeven dat het nieuwe verpakkingsconcept ontwikkeld door het Color Passport System een onmiddellijk en ongeëvenaard effect had op onze internationale verkoop met fantastische en onverwachte feedback van onze klanten en consumenten.
....
— .... FMCG Brand .. FMCG Merk ....
....
Color Passport has completely changed the way we work with color and communicate color within the company. Even divisions like operations, purchasing and marketing communicate with each other now about color in a transparent way and take decisions based on real knowledge. No more long discussions.
..
Color Passport heeft onze manier van werken met en communiceren over kleur volledig veranderd binnen ons bedrijf. Zelfs departementen zoals operations, aankoop en marketing communiceren nu transparant met elkaar over kleur en nemen beslissingen gebaseerd op echte kennis. Gedaan met ellenlange discussies over kleur.
....
— .... International Fashion Group .. Internationaal Modemerk ....
....
We think Color Passport System is one of the biggest revolutions in color history. Also for the enormous digital market with millions of colors it has proven to bring structure and a way to understand and communicate colour between the different stakeholders.
..
Wij denken dat het Color Passport Systeem één van de grootste revoluties is in de kleurengeschiedenis. Ook voor de gigantisch grote digitale markt met miljoenen kleuren heeft het bewezen om structuur te brengen, alsook om kleur vatbaar te maken voor alle betrokken partijen.
....
— .... Color Technology Company .. Wereldwijde Printer Producent ....